piątek, 13 września 2013

15 tricks in makeup!

Kochani dzisiaj parę rad w makijażu. Zdjęcie wykorzystałam dla Was z jednej z sesji, ponieważ idealnie pasowało mi do tematyki. Uwierzycie, że nie ma w nim grama Photoshopa? Fot.Rafał Sikora.
Dear today some advice on makeup. Picture I used for you with one of the sessions, because it fits right into my theme. Can you believe that there is not a gram Photoshop? Phot. Rafał Sikora.1. Jednolita cera. Nietypowa maseczka.
W tym celu zafunduj sobie maseczkę z aspiryny lub naszej poczciwej polskiej polopiryny (przecież to nic innego jak pochodna kwasu salicylowego). Tabletkę rozrabiamy z odrobiną wody mineralnej na pastę, nakładamy na twarz, a po 20 minutach zmywamy. Taka prosta maseczka w widoczny sposób zredukuje zaczerwienienia, stany zapalne, a nawet wysypki i drobne wypryski.
2. Jednolita cera. Makijażowy trik.
Jeśli chcesz w szybki sposób sprawić by Twój makijaż przetrwał cały dzień lub noc, w zagłębieniu zmieszaj swój ulubiony podkład z bazą pod makijaż. W ten sposób nie musimy tracić czasu na czekanie, aż baza się wchłonie i jednym gestem mamy pięknie ujednolicony koloryt skóry.
3. Jasna kreska wewnątrz oka.
Zawsze odświeża spojrzenie. Kremowa biel, szarości, błękity.

4. Trik na zmęczone oczy.
Najpierw pomaluj dolną i górną powiekę transparentnym i opalizującym jasnym cieniem. Następnie starannie wytuszuj rzęsy górne i dolne. Nie pogrubiaj ich, tylko wydłuż i rozczesz. 

5. Plama koloru.
Mocna barwa na oku robi cały makijaż. Zwłaszcza w przypadku dziewczyn o typowo polskiej, nieco "myszowatej" urodzie. Nie warto bać się żywych odcieni. Im bardziej odjechany kolor (żółć, pomarańczowy, turkus), tym lepszy efekt. To genialny makijaż na imprezę.
 

6. Brak czasu na modelowanie oczu cieniami.
Wstałaś zaspana, masz czas tylko na nałożenie podkładu i tuszu? potrzebujemy jeszcze 30 sekund! Podkład mieszamy z rozjaśniaczem w płynie (chyba że mamy podkład rozjaśniający), nakładamy na twarz, kości policzkowe muskamy różem i ten sam kosmetyk nakładamy pędzlem na zagłębienie powieki, od połowy oka do zewnętrznego kącika, tuszujemy rzęsy.
7. Większe usta.
Jeśli twoja górna warga jest węższa niż dolna i chcesz zatrzeć tę różnicę, przed pomalowaniem ust szminką nanieś palcem minimalną dawkę jasnego cienia na wgłębienie nad wargą pod nosem. Działa!

8. Kreska od końca.
Wiele zwolenniczek tej metody uważa, że łatwiej zrobić kreskę, zaczynając w zewnętrznym kąciku oka i kończąc w wewnętrznym.  

9. Podkład na ciepło.
Przed nałożeniem podkładu na skórę, najpierw podgrzej go w zagłębieniu dłoni. Wtedy lepiej i szybciej stapia się z twarzą. 

10. Efekt gęstych rzęs.
Daje pomalowanie czarną kredką wewnętrznej części górnej powieki (wewnątrz oka). Łatwej to zrobisz, jeśli uniesiesz ją, uciskając punkt pod łukiem brwiowym.

11. Efekt grubych rzęs, w minutę!
Nakładamy odżywkę na rzęsy nie sklejąc ich, następnie nakładamy tusz, warstwa z odżywki sprawi że przy nakładaniu tuszu efekt już będzie dużo bardziej wyrazisty!
12. Kocie oko.
Tuszuję wszystkie rzęsy, a na koniec jak tusz podeschnie, nakładam jeszcze jedną warstwę przy zewnętrznym kąciku oka, dokładnie tuszując wszystkie znajdujące się tam rzęski (odkręcając prostopadle to oka maskarę, nie pominiemy żadnej).
13. Odświeżenie rozjaśniaczem.
Nakładamy ciągłą linią nad kością policzkową (nad różem, jeśli został użyty) lekko przeciągając na skronie. Położenie tego kosmetyku pod linią brwi odświeży nam spojrzenie. Jeśli muśniemy rozjaśniaczem miejsce nad ustami (nad literą M) ładnie uwydatnimy usta.
14. Modelowanie twarzy, czyli bronzer.
Ten trik jest znany chyba wszystkim z nas. Puder brązujący nakładamy szerokim i płaskim pędzlem robiąc dwa pionowe pasy po obu stronach twarzy (od skroni do brody). Nie powinny one zawijać się pod spód, tylko być jak najbardziej proste. Wystarczą dwa muśnięcia w dół i w górę i mamy pięknie wykonturowaną twarz, przez co uzyskamy efekt optycznego wyszczuplenia. Musimy uważać jednak by nałożyć odpowiednią ilość by nie przesadzić. Najlepszym rozwiązaniem będzie nałożenie kosmetyku na pędzel i stuknięcie 3 razy o nadgarstek tak by usunąć nadmiar bronzera. Odpowiednio do kształtu twarzy dobieramy technikę nakładania. Jeśli chodzi o mnie nakładam tak jak w przypadku twarzy okrągłej i delikatnie muskam na koniec czubek nosa.

Twarz okrągła:
Aby optycznie ją wyszczuplić ustami zrób słynny na całym świecie dzióbek, a pudrem brązującym muśnij zagłębienia, które powstały poniżej kości policzkowych. W ten sposób twarz zyska wyrazistszy charakter i uwydatnisz podbródek.

Twarz kwadratowa lub prostokątna:
Ciemnym pudrem muśnij swoje kości policzkowe (dzióbek), a na brodę nanieś odrobinę jaśniejszego pudru. Dzięki temu wyszczuplisz twarz i złagodzisz jej rysy.
Twarz w kształcie serca:
Puder brązujący nanieś na skronie aż do linii włosów (w ten sposób zwęzisz górną część twarzy). Jeśli dodatkowo muśniesz nim brodę, wyda się ona nieco krótsza.
15. Ukrywanie niedoskonałości.
Do tego triku również potrzebny jest nam bronzer. Jeśli uważasz że Twój nos jest zadługi lub zbyt szpiczasty -  muśnij jego czubek bronzerem. Jeśli jest zbyt duży, możesz optycznie wyszczuplić go jak również wyprostować - po bokach i wzdłuż jego linii narysuj ciemniejszym pudrem pionową kreskę (pamiętaj jednak, by poprowadzić linię zaczynając od czubka nosa i pociągnąć ją aż na wysokość oczu). Jeśli masz zadarty nosek wyda się on dłuższy, jeśli mocniej przypudrujesz jego czubek, natomiast środkową część rozjaśnisz rozświetlaczem lub korektorem. Ten sam optyczny efekt możemy uzyskać przy zbyt szpiczastej lub wystającej bródce - pudrujemy jej koniec kulistych ruchem. Moim ulubionym trikiem na wyjście, oprócz nakładani bronzera techniką dla twarzy okrągłej jest delikatne muśnięcie miejsc pod szczęką, zaczynają od jednego ucha do drugiego i delikatnie przeciągając (nie dodając już pudru) wzdłuż całej szyi tak by nie było odcięcia. Daje nam efekt pięknie uwydatnionych kości.

Czy stosuję te wszystkie metody? Oczywiście, że nie ;-), ale bardzo dobrze je znam i często z niektórych korzystam, zwłaszcza jeśli mam mało czasu na makijaż a chcę żeby efekt był zniewalający, spojrzenie świeże a cera promienna. Niektóre z nich są moimi ulubionymi a do niektórych sięgam pamięcią "raz na rok". Warto je jednak znać żeby, mieć możliwość korzystać z tych, które najbardziej nam przypadły do gustu.

1. The uniform complexion . Unusual mask.
For this purpose, treat yourself to a facial with aspirin or good old Polish polopiryna ( after all, is nothing but a derivative of salicylic acid ) . The tablet messing with a little mineral water into a paste , apply to face and rinse off after 20 minutes . Such a simple mask to visibly reduce redness , inflammation, and even skin rashes and minor blemishes. 
2. The uniform complexion . Trick of makeup. 
If you want a quick way to make your makeup lasted all day and night , in the hollow of your favorite primer mix with the base under make-up . In this way we do not have to waste time waiting until the base is absorbed and a gesture we have a uniform skin tone beautifully .
3. The bright line inside the eye.
Always refreshing look. Creamy white , grays , blues.
4. The trick for tired eyes .
First, paint the upper and lower eyelid transparent and iridescent light shadows . Then carefully wytuszuj upper and lower lashes . Does not thicken them only lengthen and comb .
5. Spot color. 
Strong color on the eye makes the whole makeup . Especially in the case of a typical Polish girl , a little " mousy " beauty. There should be afraid of living shades. The more spaced out color (yellow , orange, turquoise ) , the better the result . This is a brilliant make-up for the event .
6. Lack of time for modeling eye shadows. 
You're Up sleepy , you have time only to impose a primer and mascara ? we need another 30 seconds ! Primer mix with liquid brightener ( unless you're backing lightening ) , apply to the face, cheeks pink musk and we put the same cosmetic brush on a hollow eyes , from the middle of the eye to the outer corner , Burke lashes. 
7. Larger mouth.
If your upper lip is narrower than the bottom , and you want to erase the difference, before painting with lipstick put a finger paragraphs minimum dose for depression bright shade of lip under his breath. It works !
8. A line from the end. 
Many supporters of this method it is easier to make a dash , starting at the outer corner of the eye and ending in the interior .
9. Primer for heat.
Before applying the primer to the skin , first reheat it in the hollow of his hand. Then better and faster melted face .
10. The effect of thick eyelashes.
It gives black crayon painting the inside of the upper eyelid (inside the eye) . Easy to do, if you lift your it , putting pressure on the point under the eyebrow . 
11. The effect of thick lashes in a minute!
We put conditioner on the lashes do not stick them , then we put ink layer of the nutrients that make the imposition of ink has the effect will be much more clear !
12. Cat's eye.
Burke all the lashes , and finally as the ink will dry , impose yet another layer at the outer corner of the eye , carefully concealing all located there cilia ( removing perpendicular to the eye mascara , do not skip any ) .
13. Refresh brightener.
We put a solid line above the cheekbone ( the pink , if used) slightly dragging on the head . The location of this line of cosmetics for eyebrows refresh our look. If you brush brightener place over the mouth ( the letter M ) emphasize that pretty mouth .
14. Face modeling , or bronzer . 
The trick knows probably every one of us. Bronzing powder and we put a wide flat brush making two vertical bars on both sides of the face (from forehead to chin ) . They should not curl under, just be as simple. Just two brushes up and down and we have a beautiful wykonturowaną face , so we get an optical slimming effect . We must be careful , however, to apply the right amount so as not to overdo it. The best solution would be to impose a cosmetic brush and tap three times on the wrist in order to remove the excess bronzer . According to the shape of the face we choose the technique is applied. As for me, I impose , as in the case of a round face and gentle musk at the end of his nose .

Round face:
To visually slim lips make her world-famous spout , and bronzer Flick depressions that formed below the cheekbones . In this way, the face gains and sharper character.

Square or rectangular face: Dark powder Flick your cheekbones ( spout ), and put a little bit lighter beard powder. the feeling of a thin face.

Heart-shaped face:
Apply bronzing powder on the head until the hairline. If you also brush the beard , it will be a little shorter .
15. Hiding imperfections.
For this trick also need the bronzer . If you believe that your night is zadlugi or too pointed - Flick the tip bronzer . If it is too large, you can visually slim and straighten it - on the sides and along the line , draw a vertical bar darker powder (remember , however, to draw a line starting from the tip of the nose and pull it up to eye level ) . If you have a snub nose it will be longer if you powder it harder the tip , while the central part brighten shimmer powder or correction . The same optical effect can be achieved with a very pointed or protruding chin - powdering her late spherical movement. My favorite trick to output , in addition to impose a technique for bronzer round face is gentle brush of the jaw , starting from one ear to the other and gently dragging ( no longer adding icing ) along the neck so as not to be cut off . It gives us the effect beautifully highlighted bones. 

Do I use all of these methods ? Of course not ;-) , but I know them very well , and often with some using , especially if you have little time and want to make a compelling effect , look fresh and radiant complexion . Some of them are my favorite and some I can remember " once a year" . It is worth to know them , to be able to use the ones that most appealed to us .

50 komentarzy:

 1. Ojojoj ale nam zdradziłaś mnóstwo tajników:-)
  Wiele z nich stosuję i ja:-)
  Świetny post! :-)

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetne triki, aż sobie zapisałam w zakładkach, żeby co jakiś czas przypominać sobie o nich. ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. great post! you've got a beautiful blog!
  would you love to follow each other on GFC an bloglovin'?
  let know on my blog :)
  xoxo
  Cecilia
  http://smilesavenue.blogspot.it/

  OdpowiedzUsuń
 4. Fajny post, bardzo przydatny, aczkolwiek już go czytałam na blogu mojej koleżanki..

  http://anyahblog.pl/poradnik/item/122-triki-w-makijazu-twarz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dwa podpunkty się zgadzają :) widzę że w jednym korzystała z tego samego źródła co ja :) dziękuję i pozdrawiam!

   Usuń
 5. wiele przydatnych rad :)

  slicznie wyszlas na tym zdjeciu!

  OdpowiedzUsuń
 6. bardzo fajny post :)
  zapraszam do mnie :*

  OdpowiedzUsuń
 7. bardzo przydatny ciekawy post !
  dziękuje :*

  OdpowiedzUsuń
 8. Oj na pewno ciekawy i przydatny post! Dziękuję ;-*
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. bardzo fajny post, muszę wypróbować punkt 6 i 11, zobaczymy jak się sprawdzi w moim przypadku :) świetny blog, dołączam do obserwatorów :)!

  OdpowiedzUsuń
 10. bardzo ciekawe rady:) postaram się wypróbować:)
  ściskam

  OdpowiedzUsuń
 11. Post genialny ! wiele cennych rad, które każda z nas na pewno wykorzysta ;)

  http://impossiblelive93.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 12. Troszkę, a nawet troszkę sporo znam się na grafice, a w photoshopie już siedzę ładnych kilka latek i nie wierzę, że brak w tym zdjęciu photoshopa :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w takim razie jeszcze kilka lat Cię czeka do perfekcji, nie ma ani grama!:-)

   Usuń
 13. Brilliant tips!
  Laura. xx

  www.stylishvue.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 14. Świetne zdjęcie i rady, napewno skorzystam :)
  http://ifollowforever.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 15. Świetny makijaż, super post :)

  Zapraszam na letmelook.blogspot, miło będzie jak mnie odwiedzisz :)

  OdpowiedzUsuń
 16. oo świetne rady

  OdpowiedzUsuń
 17. Przydatny post, myślę że wiele dziewczyn z niego skorzysta. Dla mnie nowością jest tylko ciekawostka o aspirynie :)

  OdpowiedzUsuń
 18. O jejku, ale super post! O większości rzeczy nawet nie wiedziałam , tak więc na pewno skorzystam! :)
  Pozdrawiam i zapraszam do siebie :)

  OdpowiedzUsuń
 19. Wyglądasz pięknie, ale ja chyba nigdy nie ogarnę sztuki makijażu! :)

  OdpowiedzUsuń
 20. Świetny i przydatny post :) A zdjęcie cudo *.*

  OdpowiedzUsuń
 21. świetne te porady! Na pewno z niektórych skorzystam :)

  OdpowiedzUsuń
 22. ciekawe te triki, na pewno coś mi się przyda :)

  OdpowiedzUsuń
 23. Fajne porady, tylko szkoda, że wersja angielska jest 'mało przystępna' ;)

  OdpowiedzUsuń
 24. przydatny pościk ;)
  Obserwuję .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obserwowałam Cię już wcześniej ,ale nie zauważyłam .
   Mi się wyświetla ,że Cię obserwuję .

   Usuń
 25. Bardzo przydatne uwagi i rady pewnie z nich skorzystam :D

  Zapraszam u mnie konkurs :) www.kataszyyna.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 26. Bardzo przydatny post! :))

  Pozdrawiam. ;*

  OdpowiedzUsuń
 27. Cudowne porady, a ostatni post-przepiękna sceneria do zdjęć :)

  OdpowiedzUsuń
 28. fajne triki, na pewno parę z nich zaadoptuję ;))

  OdpowiedzUsuń
 29. świetny post,napewno się przyda :)

  OdpowiedzUsuń
 30. Ciekawe rady, niektórych nigdy nie słyszałam :)

  OdpowiedzUsuń
 31. Odpowiedzi
  1. Świetny post :) Dziękuje za rady :)
   Zapraszam na mojego bloga ...

   Usuń
 32. Fantastyczny post, napewno niejedna kobietka skorzysta z tych rad :)

  OdpowiedzUsuń
 33. Świetny post! Zawarłaś tutaj chyba wszystkie najważniejsze triki makijażowe ;)
  dziękuję za odwiedziny na moim blogu i pozdrawiam!
  Iza
  PS. Obserwuję !

  OdpowiedzUsuń
 34. bardzo przydatna porady :)
  obserwujemy ?:)

  OdpowiedzUsuń